ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 91
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 62
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 59
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 86
ระเบียบรายได้ของสถานศึกษา 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.55 KB 93
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 971.82 KB 90
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.96 KB 89
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สิงหาคม 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 89
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.37 KB 90
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.71 KB 92
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2558) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 94
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 94
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.01 KB 110
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.91 KB 103
แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 177
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 348
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 152
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 1199