เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
การพัฒนารูปแบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับ ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64