นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นายชาญยุทธ นิตยาชิต
นายกฤษฎา สีกำพี้
นายธีรภัทร ภูบรรทัด
นางสาวเจนจิรา โคตรสักดา
นายณัฐวุฒิ ชูชาวนา
นางสาวพรพรรณ เรืองศิริ