ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            ปี พ.ศ.2534  เป็นสาขาของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  เปิดทำการสอนที่หน้าวัดป่าบ้านหนองชุมแสงได้สร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 72 คน  โดยมี นายโกศล  ภูงามเงิน เป็นผู้ดูแลสาขา

           ปี พ.ศ.2536   โรงเรียนเป็นสาขาของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  และได้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติและจัดการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนจำนวน  232  คน

           ปี พ.ศ.2537   ได้รับการ ประกาศ เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2537 และ ได้แต่งตั้ง นายโกศล ภูงามเงินเป็นครูใหญ่คนแรก

           ปี พ.ศ.2537  ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นปีแรก มีนักเรียนจำนวน 326 คน  ครู – อาจารย์จำนวน  12  คน อัตราจ้าง  4  คน

           ปี พ.ศ.2544   นายโกศล ภูงามเงิน  ยัายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์ และ นางรุจิรา  อุดรแผ้ว จากโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

           ปี พ.ศ.2545   นางรุจิรา  อุดรแผ้ว ย้าย ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม และ นายสุรชัย  โยคะสิงห์ จากโรงเรียน สามผงวิทยาคาร  จังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2546   นายสุรชัย  โยคะสิงห์ ย้าย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร และ นางเกษมศรี  วงษ์เกิด   จากโรงเรียนสูงยางวิทยาคม   จังหวัดร้อยเอ็ด   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

           ปี พ.ศ.2547   นางเกษมศรี  วงษ์เกิด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายอลงกต  เชาว์พานิช จากโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

            ปี พ.ศ.2550   นายอลงกต เชาว์พานิช ย้าย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม   จังหวัดกาฬสินธุ์   และนายสรรทัศน์  ประทุมชาติ จากโรงเรียนหาดทรายมูลพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

            วันที่ 14  ธันวาคม  2550  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

            วันที่  5  พฤศจิกายน  2558   ดร.เมืองคร   สิริสาร  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อำเภอคำม่วง   จังหวัดกาฬสินธุ์และ นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์  มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

           วันที่  7 กรกฎาคม 2559 - 9 ธันวาคม 2560   มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  คือ  นายวุฒิ  ขจร 

         
 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีคำสั่งย้าย
  นายวุฒิ  ขจร  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม คือ  นางนุชนาถ  โคตะวินนท์ 

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม คือ นายสมพล สกุลฮูฮา

           ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ  นายสมพล สกุลฮูฮา”