วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
    โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นผู้นำทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่เทคโนโลยี  ส่งเสริมกีฬา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมนำชุมชนสู่อาเซียน  

เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

 
       "ยิ้มง่าย  ไหว้งาม  น้ำใจดี" 

คำขวัญ
 
 
   " ความรู้ดี   มีจรรยา   กีฬาเด่น "
คติพจน์
 
 
                     สุวิชาโน  ภวํโหติ "    ผู้มีความรู้เป็นผู้เจริญ