วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
      โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   บริหารแบบมีส่วนร่วม  
เป็นผู้นำทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรม  
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่เทคโนโลยี   ส่งเสริมกีฬา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม   พร้อมนำชุมชนสู่อาเซียน 
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
คำขวัญ


ความรู้ดี   มีจรรยา   กีฬาเด่น "
คติพจน์


                    สุวิชาโน  ภวํโหติ "        ผู้มีความรู้เป็นผู้เจริญ