พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission )


            ๑ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
          ๒ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
          ๓ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    
          ๔ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
          ๕ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม
          ๖ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๗ส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในประเทศกลุ่มอาเซียน และ เป็นสมาชิกในประเทศอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย / จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals )


๑.
 ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
๓. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะตามมาตรฐานการศึกษา
  มีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
มีคุณธรรม
  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๕. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ
  ดนตรี  กีฬา  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอยู่ร่วมสังคมได้อย่างเป็นสุข
๖.  ผู้เรียนรักความเป็นไทย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ผู้เรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  เป็นสมาชกที่ดีมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตในกลุ่มอาเซียน  ได้อย่างมีความสุข