ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ภูงามเงิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่คนแรก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2534 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิรา อุดรแผ้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2544 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย โยคะสิงห์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2545 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษมศรี วงษ์เกิด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2546 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต เชาว์พานิช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2547 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2550 - 5 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เมืองคร สิริสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ ขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล สกุลฮูฮา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2563 - 30 มีนาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สิริลักษณ์ พรสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2565 - 3 มกราคม 2566
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน