กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกาญจนา สายสำอางค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1