กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรำไพ ภูงามผา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายศิริมล มะลาศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 097-2891546