ครูต่างชาติ

Mr.ZHENG HAOHUI
ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน

Mr. Charles Kimingi Thaiya
วิทยากรสอนภาษาอังกฤษ