กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 081-260-6221

นายศรัณยู เพชรฤาชา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 088-645-6414

นางสาวชุลีกร อุ่นทยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุวรรณภา ภูลายยาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น