กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปิยะกรณ์ ภูขาว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 063-265-5393

นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 083-360-3499