ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒ (อ่าน 44) 15 ก.พ. 62
ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 42) 15 ก.พ. 62
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับนักเรียนโรงเรี (อ่าน 9) 11 ก.พ. 62
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ (อ่าน 49) 11 ก.พ. 62
เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อ (อ่าน 4) 08 ก.พ. 62
เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 0) 17 ธ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ (อ่าน 588) 23 ม.ค. 61
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันครู (อ่าน 1337) 15 ม.ค. 61
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 526) 08 ม.ค. 61
ประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 552) 13 ธ.ค. 60
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 662) 14 พ.ย. 60
ประกาศแจ้งหยุดเรียน (อ่าน 862) 04 ก.ย. 60
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (อ่าน 464) 03 ก.ย. 60
พิธีไหว้ครู (อ่าน 811) 01 มิ.ย. 60
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 484) 01 มิ.ย. 60
คณะกรรมการตรวจติดตามการนิเทศการเรียนการสอน (อ่าน 454) 01 มิ.ย. 60
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แบบ Block Couse (อ่าน 473) 01 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 425) 25 พ.ค. 60
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 441) 24 ม.ค. 60
งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 573) 07 มิ.ย. 59
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 651) 07 มิ.ย. 59
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (อ่าน 673) 18 ม.ค. 59
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 643) 23 พ.ย. 58
พิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) (อ่าน 753) 12 มิ.ย. 58
โครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2558 (อ่าน 1281) 10 มิ.ย. 58
คำสั่งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (อ่าน 706) 23 ก.พ. 58
สรุปรายการแข่งขัน พร้อมสถานที่ (งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (อ่าน 4161) 21 ก.พ. 58
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 (ล่าสุด) (อ่าน 1088) 04 ก.พ. 58
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 1003) 19 ม.ค. 58
ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการครู 2 ตำแหน่ง (อ่าน 944) 24 พ.ย. 57
อบรมโครงการคุณธรรม - จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 655) 23 พ.ย. 57