พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

นายพิเชษฐ นามโฮง
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 089-577-7856