คณะผู้บริหาร

นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
เบอร์โทร : 087-952-6630


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกนกรัตน์ ดวงกรมนา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ
เบอร์โทร : 081-260-6221

นางวิลาสินี อุปจันโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 089-941-9420

นางสาวปิยะกรณ์ ภูขาว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 063 - 265 - 5393

นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 083-360-3499