ลูกจ้างประจำ

นายทองใบ โสวะพันธ์
ช่างครุภัณฑ์ 3
เบอร์โทร : 083-339-8417