ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ

ภาพทั่วไป  

              ด้านภูมิประเทศ

                โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 136  หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  

                  อยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองกุงศรี  ประมาณ 18  กิโลเมตร 
               อยู่ห่างจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 72 กิโลเมตร   

 

            ระยะทางระหว่างสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

      -  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  ประมาณ  3  กิโลเมตร

            -  อยู่ห่างจากโรงเรียนจินดาสินธุวานนท์  ประมาณ  5  กิโลเมตร

      -  อยู่ห่างจากโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์  ประมาณ  8   กิโลเมตร

 

        ด้านสังคม

     ค่านิยมของประชาชนในท้องถิ่นนิยมให้บุตรหลานออกโรงเรียนไปประกอบอาชีพเร็วทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบการศึกษา และผู้ปกครองนิยมเล่นการพนันในงานศพ และเทศการต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี

 

      ด้านเศรษฐกิจ

   ประชากรในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพทางการเกษตร อาชีพหลักของประชากร  คือ  การทำนา  ทำไร่ และ  รับจ้าง 

 

      ด้านการปกครอง

      อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดี และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

      การใช้ประโยชน์อื่น ๆ

   โรงเรียนเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นสนามกีฬาสำหรับเทศบาลหนองใหญ่จัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล  เป็นสถานที่จัดอบรมกรรมการสถานศึกษาระดับเครือข่าย เป็นสถานที่จัดอบรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชุมแสง