ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ

สภาพทั่วไป  

              ด้านภูมิประเทศ

                โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กาฬสินธุ์   ประมาณ  72  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองกุงศรี  ประมาณ   18   กิโลเมตร  ตั้งอยู่บ้านหนองชุมแสง  หมู่ที่  13   ตำบลหนองใหญ่   อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

              ระยะทางระหว่างสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

       -  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง     ประมาณ  3  กิโลเมตร

               -  อยู่ห่างจากโรงเรียนจินดาสินธุวานนท์      ประมาณ  5  กิโลเมตร

       -  อยู่ห่างจากโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์     ประมาณ  8   กิโลเมตร

 

              ด้านสังคม

       ค่านิยมของประชาชนในท้องถิ่นนิยมให้บุตรหลานออกโรงเรียนไปประกอบอาชีพเร็วทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบการศึกษา และผู้ปกครองนิยมเล่นการพนันในงานศพ และเทศการต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดี

 

              ด้านเศรษฐกิจ

       ประชากรในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบ

อาชีพทางการเกษตร  อาชีพหลักของประชากรคือ  การทำนา   ทำไร่ และ  รับจ้าง 

 

              ด้านการปกครอง

              อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดี และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

              การใช้ประโยชน์อื่น ๆ

       โรงเรียนเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นสนามกีฬา อบต.หนองใหญ่   เป็นสถานที่จัดอบรมกรรมการสถานศึกษาระดับเครือข่าย