กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิลาสินี อุปจันโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 089-941-9420

นางสาวสุวนนท์ บุญจันศรี
ครูผู้สอนภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Mr. Moses Bessem Ayuk Besong
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)