ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน 2564

     ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม. 1

15

13

28

ม. 2

9

8

17

ม. 3

13

9

22

รวม

37

30

67

ม. 4

12

20

32

ม. 5

11

5

16

ม. 6

1

5

6

รวม

24

30

54

รวมทั้งหมด

61

60

121                                                        ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน 2564