ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560

     ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม. 1

9

10

19

ม. 2

15

13

28

ม. 3

14

14

28

รวม

38

37

75

ม. 4

28

25

53

ม. 5

18

22

40

ม. 6

7

7

17

รวม

53

54

107

รวมทั้งหมด

91

91

182