ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 256711
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 256655
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 256652
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 256682
ระเบียบรายได้ของสถานศึกษา 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.55 KB 256687
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 971.82 KB 256688
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.96 KB 256682
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สิงหาคม 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 256680
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.37 KB 256682
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.71 KB 256685
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2558) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 256682
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 256684
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.01 KB 256702
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.91 KB 256692
แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 256808
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 257025
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 256747
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 258090