ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 85251
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 85115
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 84918
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 85057
ระเบียบรายได้ของสถานศึกษา 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.55 KB 85165
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 971.82 KB 85303
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.96 KB 84964
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สิงหาคม 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 84973
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.37 KB 85290
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.71 KB 85208
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2558) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 85012
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 85300
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.01 KB 85018
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.91 KB 85286
แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 85009
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 85337
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 84969
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 85383