ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย             นางธัญวดี  โพธิชัย

ปีที่ศึกษา         2562

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ 3) พื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนลำปาววิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 34  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5  ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา จำนวน 5 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ จำนวน 1 ชุด แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่  .35 – .67และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .20 -.84  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .31-.64 และเครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ E1/E2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และสัมประสิทธิ์แอลฟา ()

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในขั้นนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพ 80.91/80.22  ซึ่งค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน มีคะแนนลดลง  42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดความคงทนในการเรียนรู้จะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 10  และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน มีคะแนนลดลง 114 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  10.44  ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดความคงทนในการเรียนรู้จะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 30  แสดงให้เห็นว่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 


คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา/ สุภาษิตโคลงโลกนิติ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,12:45   อ่าน 843 ครั้ง