ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

 

     สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 12578/2564ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 
ให้โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) และออนแฮนด์ (รับ-ส่งใบงาน ใบความรู้) ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม พ.ศ.2565 โดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ในสถานศึกษา

 

 

       ดังนั้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จึงขอประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามคำสั่งดังกล่าว ในรูปแบบออนแฮนด์ (รับ-ส่งใบงาน/ใบความรู้) ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม พ.ศ.2565 และให้เลื่อนการสอบกลางภาคออกไปก่อน หรือจนกว่าทางจังหวัดจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

       หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย/ข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่คุณครูที่ปรึกษาของลูกหลานท่านหรือช่องทางการติดต่อของโรงเรียนได้


 

ประกาศมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยให้นักเรียนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าการผ้า ทุกครั้งในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
ประกาศกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง เพื่อแจ้งแนวทางในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเริ่มรับลงทะเบียน ในเวลา 09.00 น เป็นต้นไป
***โดยให้ผู้ปกครอง นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จค่าชุดนักเรียน มาด้วย
***ผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าการผ้า มาด้วยค่ะ
ประกาศรับสมัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย             นางธัญวดี  โพธิชัย

ปีที่ศึกษา         2562

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ 3) พื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนลำปาววิทยาคม สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 34  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5  ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา จำนวน 5 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ จำนวน 1 ชุด แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่  .35 – .67และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .20 -.84  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .31-.64 และเครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ E1/E2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และสัมประสิทธิ์แอลฟา ()

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในขั้นนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพ 80.91/80.22  ซึ่งค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน มีคะแนนลดลง  42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดความคงทนในการเรียนรู้จะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 10  และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน มีคะแนนลดลง 114 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  10.44  ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดความคงทนในการเรียนรู้จะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 30  แสดงให้เห็นว่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 


คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา/ สุภาษิตโคลงโลกนิติ

ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับผังนโนทัศน์ เรื่องชีวิตและคร

ผลงานวิชาการ 
  ชื่อเรื่อง :  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  ร่วมกับผังนโนทัศน์
                เรื่องชีวิตและครอบครัว
  วิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
                และพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2

   ผู้ศึกษาวิจัย  
            : 
นายศุภกร  เหล่าโคตร   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   
               โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
               สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒ
  
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
      
      เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    โดย  นางอมราภรณ์ บริหาร   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ   
            โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
  
     
ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 12  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  โรงเรียนเมืองสมเด็จ   อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายการที่ได้รับรางวัล อันดับ 1
        1. กิจกรรมการจัดสวนถาดแห้ง  ระดับ ม.ปลาย
              คือ นายอานนท์   ผิวบาง      ชั้น ม.5 
       2. กิจกรรม Sudoku   ระดับ ม.ปลาย  
              คือ นายเชษฐา  ดีรักษา       ชั้น ม.6
       3. กิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ปลาย  
              คือ นางสาวกนกวรรณ ภูทอง     ชั้น ม.5
 
รายการที่ได้รับรางวัล อันดับ 2
       1.กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ระดับ ม.ต้น
              1.เด็กชายศิริพงษ์  ดีรักษา        ชั้น ม.2
              2.เด็กชายพิพัฒน์  พลสามารถ    ชั้น ม.2
              3.เด็กหญิงกรกรนก  ศรีวันทา     ชั้น ม.3
       2.กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น
              1. เด็กหญิงกรกนก สงคราม       ชั้น ม.1
              2. เด็กหญิงอรุณี  อุ่นจันตา        ชั้น ม.1
       3.กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ   ระดับ ม.ปลาย
              1.นางสาวสาลินี  ขุนชาญ           ชั้น ม.6
              2.นางสาวหงษ์นภา  ตรีภพ         ชั้น ม.6      
       4.กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก
              1.นางสาวปัทมา   พิลาภ           ชั้น ม.5
              2.นางสาวพัชรวดี  แก้วม่วง        ชั้น ม.5
              3. นางสาวสุจิตตรา   สุขนา        ชั้น ม.5
 
รายการที่ได้รับรางวัล อันดับ 3
       1. กิจกรรมต่อสำนวนไทย        ระดับ ม.ปลาย
              คือ นางสาวเฟื่องฟ้า  พรมศร    ชั้น ม.4
       2. กิจกรรมเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ   ระดับ ม.ปลาย 
              คือ นางสาวสุวชิญา  พิบุญมี      ชั้น ม.4
       3. กิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น 
              คือ เด็กหญิงนันชะรี  บัญพะพิษ     ชั้น ม.3
       4. กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ    ระดับ ม.ต้น 
              1.เด็กหญิงมริดา   ดำหนา          ชั้น ม.3
              2.เด็กหญิงพรสินี  อรุณภักดี       ชั้น ม.1
       5. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล  ม.ต้น 
              ระดับ ม.ต้น  คือ เด็กหญิงผกาพรรณ  นิตยาชิต   ชั้น ม.2
              ระดับ ม.ปลาย  คือ นายชาญยุทธ  นิตยาชิต     ชั้น ม.4
       6. กิจกรรมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล  ระดับ ม.ปลาย 
              คือ นายฉลองชัย   ประชุม    ชั้น ม.5
       7. กิจกรรม E - Book   
              ระดับ ม.ต้น  คือ เด็กชายธัชพล  มังครุดร   ชั้น ม.2
              ระดับ ม.ปลาย  คือ นางสาวพรพรรณ  เรืองศิริ   ชั้น ม.5
       8. กิจกรรมวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว 
              คือ นายธนากรณ์  สงวนชาติ   ชั้น ม.5      

 

เผยแพร่ผลงานเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับนักเรียนโรงเรี
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการ และศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2560 ใน 2 วงรอบ วงรอบละ 1 ภาคเรียน  แต่ละวงรอบตามรูปแบบวิจัย PAOR

แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒
             ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ในระหว่างวันที่  ๑๓ –  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนเมืองสมเด็จ   อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมทุกคน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ  และเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนหลายท่าน  จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
              ดังนั้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าโรงเรียนจะหยุดการเรียนการสอนใน เป็นเวลา    วัน  คือระหว่างวันที่  ๑๓ –  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  และจะเปิดเรียนตามปกติใน วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อ
       ด้วยนายวัฒนา  ทรงคะรักษ์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และได้ทดลองใช้กับนักเรียนแล้ว  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง อัตราส่วน โดยครูสุพัฒตรา วิเศษวิสัย
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในแข่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ในระหว่างวันที่  ๒๔ –  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมทุกคน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ  และเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนหลายท่าน  จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว

              ดังนั้นโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าโรงเรียนจะหยุดการเรียนการสอนใน เป็นเวลา    วัน  คือระหว่างวันที่  ๒๔ –  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๑  และจะเปิดเรียนตามปกติใน วันศุกร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑


                  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

 

                                               งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันครู

  แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
เนื่องจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ต้องเข้าร่วมงานวันครู  ๑๖  มกราคม  ประจำปี  ๒๕๖๑

               ด้วยวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดงานวันครู  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งช่วงวัน เวลา
ดังกล่าว  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม  จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  
 
                จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
 

                                                                                                 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
 
         กำหนดการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

ในระหว่างวันที่  ๑๐  -  ๑๒   เดือน  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๔๖๑   

ณ  สนามสอบโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 

 
 
 
ประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์    เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐   ในวันอังคาร  ที่  ๑๙  เดือน  ธันวาคม  พ.. ๒๕๖๐   เวลา  ๐๙.๐๐  น.

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


            โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   จะดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ในระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  -    ธันวาคม  ๒๕๖๐  (  วัน    คืน)      ห้องประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    โดยพระวิทยากรจากศูนย์เผยแพร่พุทธธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม)   อำเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศแจ้งหยุดเรียน

         
       แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับท้องถิ่น   ระหว่างวันที่   5 - 8  กันยายน  2560  ณ   โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี    อำเภอคำม่วง   จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนหลายรายการ   จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา  ดังกล่าว  

            จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

                                                                              งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ

ตามที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  รอบชิงชนะเลิศ  ชิงทุนการศึกษา  พร้อมถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภา  และใบประกาศเกียติคุณ  เนื่องในวันรพี  ประจำปี ..2560    ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์  อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  

ผลการแข่งขัน  =>  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  ตำบลหนองใหญ่   อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้รับรางวัลชมเชย (ลำดับที่ 5)  เงินรางวัล  20,000  บาท  พร้อมโล่ห์ และประกาศเกียรติคุณ
         
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 
           1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีบุญเรือง           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           2. นางสาวอโณทัย     เนื่องอุดม             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
           3นายสินธิเดช          หวานเพราะ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
            ครูผู้ฝึกสอน

       นายอดิศักดิ์      แก้วกันยา     ตำแหน่ง  ครู ค..1

พิธีไหว้ครู

        โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

        จะดำเนินการจัด " พิธีไหว้ครู"  ประจำปีการศึกษา 2560  

        ในวันพฤหัสบดี  ที่  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560      

        ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

      จะดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560   ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

        ในวันพฤหัสบดี  ที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560      

        ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    

คณะกรรมการตรวจติดตามการนิเทศการเรียนการสอน

        โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

      จะดำเนินการต้อนรับ "คณะกรรมการตรวจติดตามการนิเทศเรียนการสอน  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์"  
ประจำปีงบประมาณ  2559  

        ในวันจันทร์  ที่  12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560      

        ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    


การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แบบ Block Couse

        โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

      จะดำเนิน "การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แบบ Block Couse" 
ประจำปีการศึกษา
 2560  

        ในระหว่างวันที่  12 - 16  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560      

        ณ  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    

 

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

      จะดำเนินการจัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน   ประจำปีการศึกษา 2560

        ในวันศุกร์  ที่  26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560      

        ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม    

 

 

แจ้งหยุดเรียน

แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 10

      ด้วยวันที่ 25  -  26  มกราคม  2560   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับท้องถิ่น  ครั้งที่  10   ณ   โรงเรียนบัวขาว   อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ  และ เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนหลายท่าน จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

                                                                          งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 
      โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่    อำเภอหนองกุงศรี    จังหวัดกาฬสินธุ์

      จะดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน   ประจำปีการศึกษา 2559

       ในวันอังคาร  ที่   14   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559       

       ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   
     
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   ตำบลหนองใหญ่   อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

          จะดำเนินการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2559   เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และรำลึกถึงบุญคุณของครู  ,  นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์

         ในวันที่  23  มิถุนายน  2559    ณ   หอประชุมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
   

             งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่  9  ประจำปี 2559

         จัดขึ้นในระหว่างวันที่  21  -  22   มกราคม  2559

         ณ   โรงเรียนหนองห้างพิทยา   ตำบลหนองห้าง   อำเภอกถฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  

         ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   จำนวน  70  คน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
  
        โรงเรียนจะดำเนินการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2558


        ระหว่างวันที่  26  -  27   เดือน   พฤศจิกายน   พุทธสักราชการ  2558