ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางวราลักษณ์ นันตะริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,12:40  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่ออาจารย์ : นางนุชนาถ โคตะวินนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,21:11  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวัฒนา ทรงคะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,08:05  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 1 เรื่องอัตราส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,14:46  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..